OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Sveti Križ Začretje
Sveti Križ Začretje

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

E-mail Ispis

U Narodnim novinama 130/13. objavljen je Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad kojim je stavljen van snage dosadašnji Pravilnik o kontroli bolovanja (NN123/11.), s time da se isti primjenjuje počevši od 5. studenog 2013. godine.

Navedenim Pravilnikom propisan je postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti.

Kontrola privremene nesposobnosti provodi se u ordinaciji izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, ali se ista može obavljati i izvan ordinacije izabranog doktora, uključujući i kontrolu u stanu/kući, ako cjelovitu kontrolu nije moguće obaviti u ordinaciji izabranog doktora ili postoji sumnja na zlouporabu privremene nesposobnosti od strane radnika.

Sukladno navedenom Pravilniku navedena se kontrola provodi kao redovna i izvanredna kontrola.

Redovnu kontrolu obavljaju ovlašteni kontrolori Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok se izvanredna kontrola obavlja isključivo temeljem pisanog zahtjeva poslodavca, odnosno ovlaštenog djelatnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se traži provjera opravdanosti privremene nesposobnosti radnika. Redovna kontrola privremene nesposobnosti obavlja se uz obveznu prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije te osiguranja prisutnosti radnika, kako bi se kontrola mogla obaviti u što kraćem vremenu i bez prekida rada izabranog doktora. Međutim, izvanredna kontrola, koja se provodi zbog sumnje ili saznanja za moguću zlouporabu privremene nesposobnosti od strane izabranog doktora, odnosno radnika, obvezno se obavlja bez prethodne najave.

U provođenju kontrole utvrđuje se:

1) je li postojala medicinska indikacija za korištenje privremene nesposobnosti,

2) postoji li medicinska indikacija za daljnje korištenje privremene nesposobnosti u odnosu na dan provedene kontrole privremene nesposobnosti,

3) jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak korištenja privremene nesposobnosti,

4) je li ispravno utvrđena promjena šifre dijagnoze bolesti za vrijeme trajanja privremenenesposobnosti.

Ako se utvrdi da privremena nesposobnost osiguranika nije bila medicinski opravdana ili nije više medicinski opravdana, o istome se obvezno odmah donosi stručno-medicinska ocjena kojom se ujedno utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika osnovom koje će izabrani doktor utvrditi prestanak privremene nesposobnosti osiguranika, s time da se kao najraniji datum radne sposobnosti radnika može utvrditi prvi sljedeći dan od dana provedene kontrole privremene nesposobnosti za rad, neovisno radi li se za osiguranika o radnom ili neradnom danu.

 

 

Obavijest vezana uz prodaju cigareta

E-mail Ispis

U Narodnim novinama 129/2013 od 25.10.2013. objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama iz kojeg od najznačajnijih izmjena izdvajamo produženje roka za prodaju cigareta s cijenom na markici.

Ministarstvo financija je uvažilo primjedbe gospodarstvenika da je prvotni rok (01.11.2013.) za prodaju cigareta koje se nalaze na zalihama , a imaju na duhanskim markicama Ministarstva financija označenu maloprodajnu cijenu , prekratak te je određen novi rok za prodaju tih cigareta – 01.01.2015.g.

To znači da su sve zalihe cigareta u veleprodajama i maloprodajama nakon 01.11.2013.g. ispravne te da se i dalje mogu prodavati.

Temeljem zahtjeva Hrvatske obrtničke komore pojednostavljen je  postupak prijave obveznika plaćanja trošarine na cigarete u Registar trošarinskih obveznika, na način da obrtnici više nisu dužni uz prijavu dostaviti izvornik izvoda iz Obrtnog registra RH, uz trošak plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 40,00 kn, već je dovoljna bilo koja druga važeća isprava iz koje je vidljiva registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva.

 

Besplatne radionice za pripremu EU projekata

E-mail Ispis

Hrvatska obrtnička komora i područne obrtničke komore organiziraju za svoje članove besplatne jednodnevne radionice o pripremi projekata za korištenje sredstava europskih fondova.

Cilj informativnih radionica je, obrtnike – potencijalne podnositelje projektnih prijedloga, upoznati sa shemom dodjele bespovratnih sredstava za male i srednje poduzetnike, kako bi se što bolje pripremili za razumijevanje natječaja, projektne logike i projektnog planiranja. Osim teoretskih znanja, na radionicama će biti predstavljeni i primjeri uspješnih projekata, uz mogućnost postavljanja pitanja i rasprave.

Radionice će se održati:

u Osijeku, 18. rujna 2013. godine

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35

u Zagrebu, 19. rujna 2013. godine

Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49

Više...
 

Reprogram poreznog duga

E-mail Ispis

U Narodnim novinama broj 94/13 objavljen je Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom. Dug koji se može reprogramirati odnosi se na dospjele, a neplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čiju naplatu obavlja Porezna uprava, nastale do 31. siječnja 2013. godine.

To uključuje glavnicu i kamate nastalog dugovanja. U reprogram se ne može uključiti doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja.

Reprogram po Zakonu mogu zatražiti obrtnici, odnosno drugi poduzetnici koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe, kao i oni kojima do sada nije bio odobren reprogram, ili im je bio odobren pa ukinut.

Postupak reprograma započinje zahtjevom koji obrtnik može predati Poreznoj upravi u roku od 60 dana od objave Zakona, odnosno do 22. rujna 2013. godine. Zahtjev mora sadržavati podatke o obrtniku (ime i prezime, tvrtku i OIB), obrazloženje razloga zbog kojih je dug nastao i prijedlog načina reprogramiranja, odnosno želi li reprogramirati svoja dugovanja u cijelosti ili samo djelomično.

Poduzetnik je Zahtjevu dužan priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja.

Osnovni uvjet da bi se mogao zatražiti i odobriti reprogram je da je obrtnik tzv. „Uredan porezni obveznik“, a to podrazumijeva da su njegove uplate obveza za javna davanja, počevši od 1. veljače ove godine pa do podnošenja zahtjeva za reprogram, iznosom jednake zaduženju u istom razdoblju. Osim svojstva urednosti za 2013. godinu, potrebno je još da žiro račun obrtnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika. Provjeravat će se još i to da nije isplaćivao dividendu, udjel u dobiti ili predujam dobiti tijekom 2011. i 2012. godine.

U slučaju odobrenja reprograma od strane Porezne uprave, reprogram se može odobriti najduže na 36 mjeseci, uz obračun i plaćanje osnovne referentne kamate uvećane za maržu za rizik pojedinog poduzetnika.

Odobrenje reprograma poreznog duga rješenjem Porezne uprave ima za obrtnika dva važna učinka:

- pozitivan, jer se obustavlja ovrha koja se provodi radi naplate reprogramiranog duga, o čemu odlučuje tijelo koje je ovrhu i pokrenulo, te se na taj način olakšava poslovanje s kupcima i dobavljačima preko poslovnog računa, te
- manje povoljan učinak zastoja tijeka zastare poreznog duga kroz cijelo vrijeme trajanja reprograma.

Zahtjev za reprogram duga može biti odbačen, ukoliko bi bio podnesen izvan propisanog roka od 60 dana, ili ako ga podnese osoba na koju se ova mogućnost reprograma ne odnosi. U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za reprogram, kao i u slučaju da ga Porezna uprava ukine zbog nepridržavanja rokova i načina plaćanja od strane obrtnika, protiv rješenja Porezne uprave moguća je žalba Ministarstvu financija.

 

 

Obveza fiskalizacije od 01. srpnja 2013.g.

E-mail Ispis

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12) stupa na snagu 01.01.2013. Zakonom je propisano:

Obveznici fiskalizacije su: fizičke i pravne osobe - obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili poreza na dobit - za sve djelatnosti za koje su, prema odredbama posebnih propisa, obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Djelatnosti izuzete od fiskalizacije (prema ovom zakonu): prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, naplata cestarine, punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu, zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata, pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja, vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te provođenje zdravstvene zaštite – participacije za preglede i lijekove. 

Početak obveze izdavanja fiskalnih računa nastaje:

 1. od 01.01.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost «Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane» - oznaka I područja NKD 2007. (obuhvaća: hoteli i sl. smještaj,  odmarališta i sl. smještaj, kampovi i sl. smještaj, ostali smještaj, restorani i ostali objekti za pripremu hrane, catering, priprema i usluživanje pića), te svi veliki i srednji poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu (bez obzira na djelatnost),
 2. od 01.04.2013. – za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju bilo koju vrstu trgovine na veliko i malo ili posredovanja u trgovini te održavanje i popravak motornih vozila – oznaka G područja NKD 2007., i djelatnosti slobodnih zanimanja,
 3. od 01.07.2013.za sve ostale obveznike.

Uvjeti i koraci u postupku fiskalizacije:

 • osigurati Internet vezu
 • osigurati računalnu opremu (računalo, tablet, fiskalnu blagajnu ili dr. sa pisačem)
 • nabaviti računalni program za fiskalne kase
 • nabaviti digitalni certifikat od FINE (za elektronički potpis fiskalnih računa i identifikaciju obveznika).

Interni akt o načinu provođenja fiskalizacije: Svaki obveznik fiskalizacije mora donijeti vlastiti interni akt (odluku) o načinu provođenja fiskalizacije, kojim će utvrditi:

 • popis poslovnih prostora - posebnim prostorom smatra se svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, svako pokretno mjesto (kombi, dostavno vozilo) koje služi za obavljanje isporuka dobara i usluga, po potrebi i dio prostora u kojem se obavlja različita djelatnost, prostor koji se koristi samo povremeno ili privremeno kod npr. održavanja sajmova, seminara i sl. Kod obavljanja djelatnosti na terenu obveznik fiskalizacije samostalno utvrđuje potrebu zasebnog pokretnog poslovnog prostora, ovisno o prirodi posla;
 • dodijeljene oznake poslovnih prostora (šifre koje će se iskazivati u broju računa);
 • pravila slijednosti numeričkih brojeva računa (jedinstveni niz na nivou obveznika fiskalizacije, posebni numerički slijed za svaki prostor, posebni numerički niz po svakom naplatnom mjestu).

Obveznik fiskalizacije interni akt mora predočiti za potrebe poreznog nadzora.

Dodatni obavezni elementi računa (osim dosadašnjih), koji su propisani ovim Zakonom:  

 1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
 2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo (ostalo se koristi npr. za kombinirano plaćanje – dio u gotovini, dio karticom i sl.)
 4. Jedinstveni identifikator računa i
 5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Iznimno, ako se ostvareni promet naplaćuje sredstvom koje se ne smatra gotovinom, ne treba iskazati podatke iz. točaka 4. i 5.

Više...
 


Stranica 8 od 12

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner