OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Stubica
Stubica

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PROMETOM GOTOVINE U BLAGAJNAMA

E-mail Ispis

Porezna uprava objavila je 24. srpnja priopćenje u kojem upozorava na pojačan nadzor u provedbi fiskalizacije, s naglaskom na kontrolu novčanog iznosa u blagajni.

U priopćenju se ističe da, ukoliko u trenutku nadzora u blagajni bude pronađen bilo kakav višak novca, koji nije potkrijepljen vjerodostojnom dokumentacijom, i dalje će se smatrati neevidentiranim prometom, te će inspektori postupati i dalje na isti način, čak i ako je riječ o samo 10 kuna viška.

Posebno upozoravaju one porezne obveznike koji i dalje ne izdaju račune, posebno stranim turistima, da se pridržavaju propisa kako ne bi ugrozili svoje poslovanje.

Porezna uprava naglašava da će nadzor nastaviti  pojačanim intenzitetom diljem Hrvatske, pogotovo na Jadranu, a od 1. kolovoza nadzor će provoditi i na tržnicama.

 

REPROGRAMIRANJE POREZNOG DUGA

E-mail Ispis

 U „Narodnim novinama“ broj 94/13 objavljen je Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom.

Dug koji se može reprogramirati odnosi se na dospjele a neplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čiju naplatu vrši Porezna uprava nastale do 31.siječnja 2013. To uključuje glavnicu i kamate nastalog dugovanja. U reprogram se ne može uključiti doprinos za II stup mirovinskog osiguranja.

Reprogram po Zakonu mogu zatražiti obrtnici, odnosno drugi poduzetnici koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe, kao i oni kojima do sada nije bio odobren reprogram, ili im je bio odobren pa ukinut.

Postupak reprograma započinje zahtjevom koji obrtnik može predati Poreznoj upravi u roku od 60 dana od objave Zakona tj . do 22.09.2013. Zahtjev mora sadržavati podatke o obrtniku (ime i prezime, tvrtku i OIB), obrazloženje razloga zbog kojih je dug nastao i prijedlog načina reprogramiranja tj. da li želi reprogramirati svoja dugovanja u cijelosti ili samo djelomično.

Poduzetnik je Zahtjevu dužan priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja.

Osnovni uvjet da bi se mogao zatražiti i odobriti reprogram je da je obrtnik tzv. „Uredan porezni obveznik“, a to podrazumijeva da su njegove uplate obveza za javna davanja, počevši od 1. veljače ove godine pa do podnošenja zahtjeva za reprogram, iznosom jednake zaduženju u istom razdoblju. Osim svojstva urednosti za 2013. godinu, potrebno je još da žiro račun obrtnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika. Provjeravat će se još i to da nije isplaćivao dividendu, udjel u dobiti ili predujam dobiti tijekom 2011. i 2012. godine.

U slučaju odobrenja reprograma od strane Porezne uprave, reprogram se može odobriti najduže na 36 mjeseci, uz obračun i plaćanje osnovne referentne kamate uvećane za maržu za rizik pojedinog poduzetnika.

Odobrenje reprograma poreznog duga rješenjem Porezne uprave ima za obrtnika dva važna učinka:

- pozitivan, jer se obustavlja ovrha koja se provodi radi naplate reprogramiranog duga, o čemu odlučuje tijelo koje je ovrhu i pokrenulo, te se na taj način olakšava poslovanje s kupcima i dobavljačima preko poslovnog računa, te

- manje povoljan učinak zastoja tijeka zastare poreznog duga kroz cijelo vrijeme trajanja reprograma.

 Zahtjev za reprogram duga može biti odbačen ukoliko bi bio podnesen izvan propisanog roka od 60 dana, ili ako ga podnese osoba na koju se ova mogućnost reprograma ne odnosi. U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za reprogram, kao i u slučaju da ga Porezna uprava ukine zbog nepridržavanja rokova i načina plaćanja od strane obrtnika, protiv rješenja Porezne uprave moguća je žalba Ministarstvu financija.

 

PRESTANAK VAŽENJA RADNE KNJIŽICE OD 01.07.2013.

E-mail Ispis

Budući da je 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, tim danom prestale su vrijediti odredbe o radnoj knjižici, te se mijenja i način evidentiranja podataka o radu.

 Zbog prestanka važenja radne knjižice kao javne isprave, propisana je obveza poslodavca da najkasnije do 1. listopada 2013. godine radniku vrati radnu knjižicu. Međutim, prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice, poslodavac je dužan u radnoj knjižici radnika precrtati sve prazne rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku »Bilješke«.

 Radna knjižica se ne zaključuje s danom povratka iste radniku, nego se ostavlja otvoren staž kod zadnjega poslodavca.

 U Bilješku treba upisati slijedeći tekst:

Temeljem odredbe člk. 299. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13.) prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice radniku, u radnoj knjižici precrtane su sve nepopunjene rubrike.

Pečat:                                                                                              Potpis:

 Ukoliko nakon 1. srpnja 2013. godine, a prije vraćanja radne knjižice prestane ugovor o radu, tada se više ne upisuje prestanak rada u radnu knjižicu, jer je ona kao javna isprava prestala važiti, ali se navedenom radniku, kao i ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, treba precrtati prazne rubrike i staviti prethodno navedena napomena.

 Radnici trebaju potpisati preuzimanje radne knjižice.

 Radne knjižice koje poslodavac nije u mogućnosti vratiti radnicima, dužan je dostaviti područnom uredu HZMO-a, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima.

Međutim, radne knjižice je potrebno osobno odnijeti, te stoga sugeriramo da poslodavac napravi popis knjižica koje se vraćaju i da HZMO potvrdi primitak.

 Svi su poslodavci dužni prema odredbi člk. 124. Zakona o radu u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. U potvrdi o zaposlenju, osim podataka o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, poslodavac ne smije naznačiti nešto što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.

Propuštanje izdavanja potvrde, odnosno izdavanje potvrde protivno odredbi člk. 294. st. 1. Zakona o radu sankcionirano je kao najteži prekršaj poslodavca, zašto je propisana novčana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kn.

 

 

TREĆA FAZA OBVEZE PRIMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

E-mail Ispis

 

Ispred Udruženja obrtnika Stubica podsjećamo  članove na obvezu provedbe fiskalizacije od 01.07.2013.g., za djelatnosti koje nisu bile obvezne fiskalizirati račune u prve dvije faze. 

Više...
 

Rezultati Ankete Hrvatske obrtničke komore

E-mail Ispis

Zagreb, 6. svibnja 2013. - Prema rezultatima opsežne ankete provedene krajem travnja među članstvom Hrvatske obrtničke komore (HOK), obrtnici su dali bezrezervnu podršku zahtjevima i primjedbama HOK-a na prijedloge Zakona o obrtu i Zakona o PDV-u.

Upravni odbor je na izvanrednoj sjednici održanoj 19. travnja donio Odluku o provedbi ankete među članstvom, budući da resorno Ministarstvo poduzetništva i obrta nije prihvatilo objedinjene primjedbe Hrvatske obrtničke komore, odnosno obrtnika diljem Hrvatske, na prijedlog Zakona o obrtu, koji su u međuvremenu dostavljeni i svim zastupnicima Hrvatskog sabora.

Anketa je provedena na području cijele Hrvatske, na uzorku od 8.728 članova, što čini 10,32 % ukupnog broja obrtnika prema stanju Obrtnog registra od 31. ožujka 2013. Anketu je provelo 115 udruženja obrtnika od njih 116 te 20 područnih obrtničkih komora.

Zahtjev da pravne osobe koje se bave djelatnošću vezanih obrta moraju kao i obrtnici imati zaposlenu stručno osposobljenu osobu, podržalo je 8.276 obrtnika, odnosno 94,76 %. Drugi zahtjev, koji se odnosi na ukidanje prijedloga neograničenog obavljanja svih obrtničkih djelatnosti kroz domaću radinost i sporedno zanimanje, podržao je 8.221 ispitanik, tj.
94,28 %. Treći zahtjev usmjeren na uvođenje odgovornosti obrtnika samo unesenom imovinom u obrt, podržao je 8.541 obrtnik, što čini 97,78 % ispitanika! Vezano za Zakon o PDV-u, 8.624 obrtnika ili 98,71 % podržava zahtjev da se zadrži dosadašnji način naplate PDV-a (po naplati računa).

Obrtnici također u velikoj većini, njih 8.544 ili 97,8 % ispitanika, podržava zahtjev da obrtnici samostalno donose Statut svoje organizacije. Hrvatska obrtnička komora ne slaže se sa zadiranjem u samostalnost komorskog sustava. „Zalažemo se za transparentnost poslovanja i ne bježimo od toga. Svjesni smo određenih problema unutar sustava i stoga HOK već provodi reforme. Donijeli smo novi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju, Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika, pripremaju se izmjene Statuta, sve u cilju kvalitetnijeg poslovanja u interesu članstva. Sva financijska izvješća predaju se FINA-i i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku i Državnom uredu za reviziju, što znači da je naše poslovanje transparentno i pod kontrolom države. Zadaća HOK-a je štititi interese svog članstva i nemamo tendenciju postati državna agencija koja neće biti u službi zaštite interesa obrtnika“, kaže predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.

Zahtjev da visinu komorskog doprinosa određuju obrtnici samostalno odlukama svojih Skupština, podržalo je 8.508 obrtnika ili 97,48% ispitanika. Ujedno, obrtnici, njih 8.253 ili 94,7 % ispitanika, podržavaju da u ingerenciji njihovih Skupština i dalje bude izbor predsjednika HOK-a i područnih obrtničkih komora. Iako je prema rezultatima i kod ova dva zahtjeva dobivena premoćna podrška ispitanika, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec ističe kako su ovi zahtjevi manje važni od ostalih te da su spremni prihvatiti ponuđene prijedloge i ujedno nastojati realizirati ostale zahtjeve. „Ne protivimo se ograničenju komorskog doprinosa, već strahujemo da time neće biti osigurana dostatna sredstva za provedbu javnih ovlasti u području strukovnog obrazovanja kao i za povećanje konkurentnosti hrvatskog obrtništva, što je posebice važno u trenutku stupanja Hrvatske u EU. Način izbora predsjednika nije nam toliko bitan, ali sporna nam je cijena izbora i pitamo se tko će to financirati i na koji način će se budući kandidati predstaviti obrtnicima cijele Hrvatske.“, zaključuje Ranogajec.

Za razliku od  navedenih rezultata, na pitanje misle li da Ministarstvo poduzetništva i obrta čini dovoljno za opstanak hrvatskog obrtništva, podršku Ministarstvu dalo je samo njih 1.009, odnosno 11,55 % ispitanika, što je vrlo zabrinjavajuće. „Vrlo smo iznenađeni tolikim povećanjem nezadovoljstva članstva prema resornom Ministarstvu u nepunih godinu i pol rada, tim više jer je osnivanje „svog“ ministarstva bio jedan od zahtjeva obrtnika upućenih budućoj vlasti prije zadnjih parlamentarnih izbora. Stoga pozivamo Ministarstvo da bude u službi obrtnika, a ne protiv njih“, kaže Ranogajec.

Zaključno, 7.560 obrtnika ili 86,78 % ispitanika spremno je javnim prosvjedom podržati zahtjeve HOK-a ukoliko ostali načini pregovaranja neće dati rezultate. „Pozdravljamo tako značajnu podršku vodstvu Hrvatske obrtničke komore i spremnost obrtnika da, ukoliko je potrebno, i javnim prosvjedom kao krajnjim rješenjem, ukažu na potrebu stvaranja kvalitetnog zakonskog okvira za poslovanje obrtnika. Naša zadaća je maksimalno štititi interese svog članstva i u nastojanju da stvorimo povoljni zakonski okvir za obrtništvo moramo uzeti u obzir i mogućnost javnog prosvjeda. Ali, ističemo kako smo spremni na dijalog i ponovo pozivamo Ministarstvo poduzetništva i obrta i ministra Marasa da uvaže naše stavove te da još jednom saslušaju prijedloge i argumente obrtnika, odnosno onih koji stvaraju nove vrijednosti i pune državni proračun. Prosvjed obrtnika bio bi presedan u novijoj hrvatskoj povijesti, budući da bi, umjesto radnika, prosvjedovali poslodavci“, ističe predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec te dodaje kako ovim putem poziva sve obrtnike da aktivno sudjeluju u radu svojih udruženja obrtnika.

U prilogu objedinjeni rezultati Ankete.

 


Stranica 33 od 36

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner