OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Klanjec
Klanjec

POREZNE PROMJENE OD 01.01.2020.

E-mail Ispis

Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 • zadržana opća stopa od 25% 
 • proširen obuhvat stope od 13%

o    za nositelje fonogramskih prava
o    za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),

 • povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn 
 • izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge 
 • usklađenje s Direktivom Vijeća EU - pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

Porez na dobit
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

 •  uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:
 1. primjenu stope od 12% 
 2. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 3. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
 4.  gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu
 • usklađenje s Direktivom Vijeća EU - o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti
 • skraćen rok za podnošenje PD prijave -  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana
 • obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak
 • inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Porez na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

 • povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn
 • umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn
 • u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

- primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
- naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
- uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

 •  naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom
 •  predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka
 •  poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca
 • poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja 
 • poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima 
 • izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit 
 • porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze 
 • propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:
 1.  kontrola ponašanja
 2.  financijska kontrola
 3. odnos među strankama
 • uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu, više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća 
 • pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.

Opći porezni zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

 • proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene – jačanje načela „Sadržaj iznad forme“
 • iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni
 •  u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti

Fiskalizacija
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 • od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju
 •  od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu

Poseban porez na motorna vozila
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

 • primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja. 

Administrativna suradnja u području poreza
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

 • usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje 
 • rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika
 

SAJAM SLASTIČARSTVA -RIMINI

E-mail Ispis

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, zahvaljujući sredstvima Krapinsko-zagorske županije, organizira dvodnevni posjet 41. Međunarodnom sajmu sladoledarstva, slastičarstva, pekarstva i kave SIGEP u Riminiju dana 18. i 19. siječnja 2020. godine (subota/nedjelja). Vise o sajmu na (https://en.sigep.it/)  

Pozivaju se svi zainteresirani članovi OKKZŽ da svoje prijave dostave u matična Udruženja obrtnika OKKZŽ  do 17. 12. 2019. godine.

  

 

Add attachmentAdd attachment

Ažurirano Petak, 13 Prosinac 2019 09:08

 

NADZOR FISKALIZACIJE

E-mail Ispis

 

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije u razdoblju od 12. – 18.12.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

 

- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama,

- H 49.32 – Taksi služba,

- I 55 – Smještaj i

- I 56 – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

 

 

PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE - OBAVEZA

E-mail Ispis

Obavještavamo Vas o zakonskoj obavezi- sukladno članku 93. stavkama 6. i 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18 i 98/19) obrtnika koji imaju vozila za prijevoz tereta za vlastite potrebe u unutarnjem i međunarodnom prijevozu čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone pa do 12 tona   moraju ishodovati POTVRDU O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.

Prijava prijevoza za vlastite potrebe izdaje se na neodređeno vrijeme.     

                                                                                                                                                                                                           

Napomena: teretno vozilo najveće dopuštene mase preko 12 tona, može obavljati djelatnost prijevoza tereta za vlastite potrebe, isključivo temeljem licencije iz članka 14. stavka 2. postavka 1., a sukladno članku 95. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

 

Zahtjev za izdavanje potvrde se podnosi u Uredu državne uprave-Služba za gospodarstvo u Klanjcu (uredovni dani ponedjeljak i srijeda).

 Uz zahtjev se prilaže - sukladno odredbama članka 93. stavka 1., 2., 3. i 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu :

1 ) Preslika rješenja o upisu djelatnosti u obrtni registar, koju izdavatelj

     Prijave prijevoza za vlastite potrebe pribavlja po službenoj dužnosti i obrtnica

2 ) Preslika prometnih dozvola, odnosno ugovor o leasingu, najmu ili zakupu vozila, za svako

     vozilo kojim će se obavljati djelatnost prijevoza za vlastite potrebe,

3 ) Potvrda o zaposlenoj osobi  za vozila čija najviša dopuštena masa prelazi 3500 kg, a

     dokazuje isto ugovorom o radu ili prijavom na mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili

     zadnjim isplatnim listićem od plaće ili prijavu – registraciju obrta ili obrtnicu

4 ) Dokaz o uplati upravne pristojbe:

 U iznosu: 500,00 kuna na račun proračuna Republike Hrvatske

            broj računa: HR121001005-1863000160

            primatelj: državni proračun RH

            model: HR64

            poziv na broj odobrenja: 5002-----OIB

            opis plaćanja: državne upravne pristojbe za izdavanje Prijave prijevoza za vlastite

            potrebe u unutarnjem prijevozu

         + 35.00 kuna za izdavanje izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo

 

PRIJEVOZ OSOBA I TERETA ZA VLASTITE POTREBE

Opće odredbe o obavljanju prijevoza za vlastite potrebe

Članak 93. (NN 98/19)

1. Vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe moraju biti u vlasništvu prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili moraju biti uzeta u zakup od strane prijevoznika na temelju ugovora o zakupu ili leasingu ili moraju biti na raspolaganju za korištenje temeljem druge osnove (podzakup i sl.).

2. Dokaz o raspoloživosti vozila za prijevoz tijekom obavljanja prijevoza za vlastite potrebe prijevoznik mora imati u vozilu (ugovor, sporazum, i sl.).

3. Vozilom kojim prijevoznik obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora upravljati osoba zaposlena kod prijevoznika – pravne osobe, prijevoznika – fizičke osobe obrtnika ili sama fizička osoba – obrtnik prijevoznik.

4.  Dokaz da je osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaposlena kod prijevoznika – pravne osobe, prijevoznika – fizičke osobe obrtnika ili je sama fizička osoba – obrtnik prijevoznik, prijevoznik tijekom obavljanja prijevoza mora imati u vozilu (ugovor o radu ili prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili zadnji isplatni listić od plaće ili prijavu – registraciju obrta ili obrtnicu).

5. Vozila kojima prijevoznik obavlja prijevoz za vlastite potrebe moraju biti označena i opremljena sukladno propisu iz članka 13. stavka 7. Zakona.

6. Prijevoznik koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe isto je dužan prijaviti uredu državne uprave u županiji u kojoj ima sjedište ili prebivalište, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove prometa.

7. Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa prijevozniku rješenjem izdaje Prijavu prijevoza za vlastite potrebe i upisuje ju u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

8. Prijevoznik može započeti obavljanje prijevoza za vlastite potrebe s danom izdavanja Prijave prijevoza za vlastite potrebe.

9. Prijava prijevoza za vlastite potrebe izdaje se na neodređeno vrijeme.

10. Izvod Prijave prijevoza za vlastite potrebe izdaje se prijevozniku za svako vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, o čemu se podaci upisuju u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

11. Izvod Prijave prijevoza za vlastite potrebe iz stavka 10. ovog članka prijevoznik tijekom prijevoza mora imati u vozilu.

12. Prijevoznik koji ima neku od licencija iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona ili licenciju Zajednice za prijevoz tereta ili putnika prijevoz za vlastite potrebe obavlja temeljem te licencije.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 20

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner