OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna O nama - kontakt Dokumenti Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OKKZŽ

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OKKZŽ

E-mail Ispis

Temeljem članka 75. Zakona o obrtu („Narodne novine“ br. 143/13) i članka 68. Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 106/2014, 84/2016) Skupština Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije na 6. svečanoj sjednici  održanoj 4. studenoga 2016. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

S  T  A  T  U  T A
OBRTNIČKE KOMORE

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Statutu Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije kojeg je Skupština Komore usvojila na 16. sjednici održanoj 4. lipnja 2014. godine i 17. svečanoj sjednici održanoj 4. studenoga 2014. godine u članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava kao cjeline, Komora je obavezna dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori:

-       program rada

-       financijske dokumente i izvještaje sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore

-       objedinjenje dokumente udruženja obrtnika sa svojeg područja koje prikuplja temeljem Statuta Hrvatske obrtničke komore

-       podatke i druge opće akte koje nadležna tijela Komore donose u području ovlasti koje su s Hrvatske obrtničke komore prenesene na Komoru.

Članak 2.

U članku 10. iza odredbe 46.19 dodaju se tri nove odredbe o djelatnostima koje glase:

46.90  Nespecijalizirana trgovina na veliko

47.91  Trgovina na malo preko pošte ili interneta

47.99  Ostala trgovina na malo izvan prodavaonice, štandova i tržnica

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore.

Skupština ima 23 člana.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Komore.

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova. Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštinu Komore su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna godine koja prethodi godini u kojoj se provode izbori.

Postupak i način izbora tijela Komore propisuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora Hrvatske obrtničke komore.

Sastav Skupštine Komore utvrđuje se Odlukom o kriterijima za provođenje izbora, koja mora biti usklađena s Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za Skupštinu Hrvatske obrtničke komore.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Komore moraju se provesti u godini u kojoj ističe njihov mandat, u razdoblju od 1. listopada do 20. listopada.

Izbore za člana tijela kojemu je mandat prestao zbog nespojivosti funkcija iz stavka 3. članka 32. i/ili članka 40., nadležna skupština dužna je provesti u roku od najviše 45 dana nakon izbora na nespojive funkcije.“

Članak 4.

 

U članku 20. u točki 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

„- odluku o kriterijima za provođenje izbora“,

 

podstavak 6. mijenja se i glasi:

„- poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o održavanju konstituirajuće sjednice Skupštine“,

 

iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

„- na prijedlog Upravnog odbora odluku o izboru revizora“

a podstavci 7. i 8. postaju podstavci 8. i 9..

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

„13. odlučuje o otpisu spornih potraživanja“

točke 13. i 14. postaju točke 14. i 15.,

točka 15. koja postaje točka 16., mijenja se i glasi:

„16. na prijedlog predsjednika Komore odlučuje o sklapanju ugovora o radu tajnika Komore“,

a točke 16. do 25. postaju točke 17. do 26.

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor Komore ima najviše 5 članova, a imenuje ih Skupština Komore iz redova članova Komore, na prijedlog 1/5 članova Skupštine.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.

Članovi Nadzornog odbora Komore između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Predsjednik Nadzornog odbora Komore je ujedno i likvidator Komore.“

Članak 7.

U članku 41. u stavku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi:

„predlaže Upravnom odboru Komore sklapanje ugovora o radu s tajnikom Komore“

Članak 8.

Članak 48. mijenja se i glasi:

„Komora ima tajnika.

Tajnik Komore je radnik u radnom odnosu temeljem ugovora o radu.

Ugovor o radu s tajnikom Komore sklapa se temeljem odluke Upravnog odbora, na prijedlog Predsjednika.

Tajnik Komore mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava i imati najmanje VSS (diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij) i 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima, ili VŠS (preddiplomski sveučilišni studij ili trogodišnji stručni studij) i 5 godina radnog iskustva, te biti osoba koja će organizacijskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao tajnika Komore.

Članak 9.

Članak 62. mijenja se i glasi:

„Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava, udruženje obrtnika obavezno je dostavljati Komori program rada, te financijske dokumente i izvještaje sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore.

Udruženje obrtnika obvezno je dostavljati Komori opće akte koje nadležna tijela udruženja obrtnika donose u području ovlasti koje su s Komore prenesena na udruženja obrtnika.“.

Članak 10.

Upravni odbor Komore dužan je donijeti odluku o sklapanju ugovora o radu tajnika Komore te će se ugovor o radu s tajnikom Komore sklopiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Ugovor o radu tajnika Komore može se sklopiti s osobom koja ne ispunjava uvjete iz stavka 4. članka 48 Statuta Komore, ako je zatečena na poslovima tajnika Komore na dan stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 84/2016).

Članak 11.

U cijelom tekstu Statuta riječi „financijski proračun“ zamjenjuju se riječima „financijski plan“ u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 12.

Usklađenost ove Odluke sa Statutom Hrvatske obrtničke komore utvrđuje Hrvatska obrtnička komora, nakon čega se Odluka objavljuje na oglasnoj ploči Komore i na web stranicama, a može se objaviti i u glasilu Komore.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore.

 

Predsjednik

Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije

Davor Pleško

 

UrBroj: 608 – 2016.

Krapina, 7. studenoga 2016. godine

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner