OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Klanjec Bilten br. 31, siječanj 2014.

Bilten br. 31, siječanj 2014.

E-mail Ispis

____________________________________________Broj 31, siječanj 2014. godine  ___

Sadržaj:

-          Obrtnička noć,

-          Nova stopa PDV-a od 13%

-          Obaveza podnošenja JOPPD obrasca,

-          Naknada obrtnicima za vrijeme nezaposlenosti zbog prestanka obrta,

-          Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014.

-          Novi način podnošenja prijava/odjava  za mirovinsko osiguranje,

-          Upis u bazu proizvodnih i uslužnih obrta HOK-a,

-          Prijava za sudjelovanje u emisiji Obrtnik i partner,

-          Poziv na sjednicu Sekcije,

 

Poštovani obrtnici,

            Još jedna poslovna godina je iza nas. Tijekom 2013. godine nastojali smo ostvariti sve aktivnosti predviđene Programom rada Udruženja.

            U 2014. godini nastaviti ćemo sa provođenjem aktivnosti, a prije svega pravovremeno ćemo Vas informirati o promjenama i primjeni propisa koje utječu na rad obrtništva.

            I ovog puta Vas pozivamo da se, radi ostvarenja zajedničkih interesa, što aktivnije uključite u rad strukovnih sekcija Udruženja.

            Tu smo za sva Vaša pitanja – obratite se u ured Udruženja – bilo osobno, telefonom, fax-om ili e-mailom.

Ujedno molimo obrtnike koji redovito koriste e-mail, a nemamo njihove adrese, da nam ih pošalju kako bi ubrzali komunikaciju.

 

 

POZIVAMO VAS NA OBRTNIČKU NOĆ

 

I ove godine organiziramo OBRTNIČKU NOĆ –  22.02.2014. (SUBOTA) u restoranu „Zelenjak“ (Ventek), Risvica 1.

 

 

Javite se u tajništvo Udruženja

                                                                                                          Program:

            Da bi mogli obaviti sve pripreme                              * okupljanje – koktel,

za tu svečanost, molimo Vas da se po primitku                    * obraćanje predsjednika-

ovog Biltena javite u tajništvo. To je potrebno                        izvještaj, podjela priznanja,

zbog rezervacije mjesta u lokalu, gdje će se                          * svečana večera,

održati svečanost. Prilikom prijave uplaćuje se                    * organizirani zabavni

kotizacija od 100,00 kn po prijavljenoj osobi.                         program

                                                                        * ples 

                                                                         

Ove godine ne organiziramo tombolu.                                                                               

 

 

Molimo da svoje prijave izvršite najkasnije do 14.02.2014.

 

 

Nova stopa PDV-a od 13%

Uvođenje nove stope PDV-a od 13% od 1. siječnja 2014. odnosi se na promjenu stope za dobra i usluge koja su u 2013. bila oporeziva stopom PDV-a od 10%, odnosno na usluge smještaja, usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima, novine i časopise koje ne izlaze dnevno, jestiva ulja i masti, dječju hranu, vodu (osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži), bijeli šećer od trske i šećerne repe (koji se stavlja na tržište u kristalnom obliku). 

To znači da se na isporuke dobara i usluga od 1. siječnja 2014. na izdanim računima koji se odnose na te isporuke treba iskazati – obračunati novu stopu PDV-a od 13%. Na isporuke obrtnika „dohodaša“ koje su obavljene prije 1. siječnja 2014., a koje su naplaćene iza tog datuma, obveza za PDV nastaje kad je isporuka dobra ili usluge naplaćena, ali po stopi koja je iskazana na računu. Samo na isporuke poslije 1. siječnja 2014. i računima na kojima je iskazana stopa PDV-a od 13%, nastaje obveza za PDV po novoj stopi. 

 

Obaveza podnošenja JOPPD obrasca

 

Od 01. siječnja 2014. godine je obaveza sastavljanja izvješća o isplaćenim plaćama, te o svim drugim oporezivim i neoporezivim primicima. Svi ti podaci će se podnositi na JOPPD obrascu( jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa).

U JOPPD obrascu će biti iskazani podaci o primicima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak, prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja, zatim podaci o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi), te pripadajućim porezima i doprinosima, podaci o primicima od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala ili dohodak od osiguranja. Svi navedeni podaci su se do sada iskazivali u obrascima ID, IDD, IP, R-Sm…

Uvođenjem novog JOPPD obrasca, svi ovi navedeni obrasci koji su se do sada koristili, ukidaju se.

Uz navedene u JOPPD-u će se iskazivati i podaci o isplatama dnevnica i putnih troškova, upotrebi privatnog automobila u službene svrhe, podaci o dividendama i udjelima u dobiti, naknade za prijevoz, darovi dani djeci zaposlenika, prigodne nagrade, otpremnine, naknade za  stipendije,  naknade za vrijeme nezaposlenosti ili profesionalne rehabilitacije i sl.

Primici koji se ne smatraju dohotkom, kao što su primici od kamata na štednju također će biti sabrani u JOPPD obrascu.

Na obrascu će također biti vidljivo na koji je način primitak isplaćen ( tekući ili žiro račun, u gotovini i sl.).

 

 

Rokovi podnošenja obrasca:

  1. na dan ( u roku 24 sata) kod isplate plaća, nastanka obveze uplate doprinosa (ukoliko nema isplate plaće)
  2. do 15-og u mjesecu – za primitke koji se ne smatraju dohotkom (dnevnice, stipendije, putni troškovi, terenski dodaci i sl.)
  3. do posljednjeg dana u mjesecu – za plaće u naravi.

                                                                        

 

Obrtnicima pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti zbog prestanka obrta

U izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je Hrvatski sabor usvojio 6. prosinca, prihvaćen je prijedlog Hrvatske obrtničke komore da se obrtnik izjednači u pravima s radnikom za vrijeme nezaposlenosti.

Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu brojnih obrtnika koji su bili prisiljeni zatvoriti obrt, a nisu mogli ostvariti prava kao nezaposleni radnici, već godinama pregovara s Ministarstvom rada da se ta odredba unese u zakon. To se konačno uspjelo u direktnim pregovorima s ministrom rada i mirovinskog sustava Mirandom Mrsićem.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se nova kategorija osiguranika za slučaj nezaposlenosti, a to su osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (među ostalima, i obrtnici i trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar) i po toj su osnovi obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju, a od dana stupanja na snagu ovoga zakona, iste ce biti obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,70% na osnovicu na koju im se obračunavaju i uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja.

Pravo na novčanu naknadu stječe se pod uvjetom da osoba ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca za koje je obračunat i uplaćen doprinos za zapošljavanje. Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, HZZ-u se treba prijaviti u roku od 30 dana od prestanka obavljanja djelatnosti. Nadalje, osnovica za izračun novčane naknade je tromjesečni prosjek propisane osnovice na koju su uplaćivani doprinosi. Iznos naknade je 70% od osnovice za prvih 90 dana korištenja naknade, a za ostatak vremena  35% od osnovice. Pravo na novčanu naknadu, ovisno o vremenu uplaćivanja doprinosa, može trajati od 90 do najviše 450 dana, osim u posebnim slučajevima vezanim uz ostvarivanje prava na mirovinu.

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga.

Opravdanim razlozima smatraju se:

- insolventnost odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,

- zaključenje stečajnog postupka,

- poslovanje s gubitkom,

- gubitak poslovnog prostora,

- gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,

- bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

- gubitak poslovnog partnera,

- ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

- prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,

- drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

Sredstva za financiranje djelatnosti zapošljavanja osiguravaju se od doprinosa za zapošljavanje, kojeg za osiguranje u slučaju nezaposlenosti po stopi od 1,70% uplaćuju poslodavci na place radnika, ali i od doprinosa osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost, a koje ce postati obveznici obračunavanja i uplate tog doprinosa nakon stupanja na snagu ovoga zakona. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

 

NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2014.(NN 157/2013)

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2014. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u RH u razdoblju siječanj-kolovoz 2013. godine, koja iznosi 7.941,00 prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Opće osnovice

Najniža mjesečna osnovica                              2.779,35 kn

Najviša mjesečna osnovica                            47.646,00 kn

Najviša godišnja osnovica                           571.752,00 kn

Mjesečne obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem

Osnova obveznog osiguranja        Osnovica           Mirovinsko           Zdravstveno     ZZNR        Dopr. za                                Ukupni

                                                                                              osiguranje          osiguranje                            zapošlj.                            Doprinos/mj.

Samostalna djelatnost obrta                                                                                                              87,75 kn/mj.

Obveznici poreza na dohodak     5.161,65             20%               13%           0,5%          1,70%          1.816,90

Obveznici poreza na dobit

(poduzetnička plaća)                  8.735,10             20%               13%            0,5%         1,70%          3.074,75

Porez plaćaju u paušalnom

iznosu                                               3.176,40            20%               13%            0,5%         1,70%          1.118,09

 

Novi način podnošenja prijava/odjava za mirovinsko osiguranje

            Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 01. siječnja 2014. godine za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:

-          od 01. siječnja 2014. rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata

-          obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem

Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaja prijava utvrđen je prijelazni rok od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o vođenju matične evidencije HZMO, kako bi obveznici imali dovoljno vremena za registraciju usluge e-prijava, te će se u tom periodu prijave moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima HZMO, dok rok predaje prijava/odjava od 24 sata nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Sve podrobnije informacije o registraciji usluge e-prijava možete naći na stranicama HZMO: www.mirovinsko.hr

 

Upis u bazu proizvodnih i uslužnih obrta HOK-a  

 

Baza proizvodnih i uslužnih obrta Hrvatske obrtničke komore nudi informacije o ponudi proizvoda i usluga članova HOK-a. Navedena baza dostupna je na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore. Pretraživanje je moguće po proizvodnom programu, djelatnostima, i svim ostalim upitima.

 

Baza podataka sadržava sljedeće dostupne podatke o pojedinom obrtu: kontakt podaci (adresa, tel. fax, e-mail), potencijalne mogućnosti obrta (djelatnosti prema katalogu djelatnosti HOK-a, raspoloživa oprema i strojevi, radni prostor), stručne nagrade, certifikati i najvažnije - proizvodni program. Isto tako, u sklopu baze podataka, moguće je pretraživati i bazu gastro ponude tj. različite restorane i njihove ponude, pregled fotografija restorana i sl.

 

Zaključno, svaki obrtnik je u mogućnosti uz svoje podatke u Bazi priložiti i fotografije, čime se dodatno promovira linija proizvoda i proizvodni kapaciteti. Omogućujemo također i besplatno postavljanje kompletne web stranice - s više fotografija, teksta i drugih informacija. Usluga je ograničena na promidžbene stranice koje sadrže tekst, slike, zvuk i video zapis, a za obrtnike koji žele i druge usluge (npr. Internet trgovina), nudi se mogućnost da na svojim promidžbenim stranica navedu "pokazivače" na druge Internet Web adrese.

Za izradu i ažuriranje sadržaja na vlastitim promidžbenim stranicama, zaduženi su sami obrtnici.

Za obrtnike koji pravodobno podmiruju svoje obveze prema Komori, usluga je besplatna.

 

Korisnici za upis u bazu trebaju popunjeni, potpisani i žigosani formular dostaviti na adresu HOK-a: Ilica 49, 10 000 Zagreb. Formular je moguće preuzeti u udruženju obrtnika ili u područnoj obrtničkoj komori, odnosno na internetskim stranicama: www.hok.hr, na dijelu ''Baza obrtnika'', zatim ''Uputstva'' te  ovisno za koji se modul prijavljuje (''Proizvodno zanatstvo'', '' Ugostiteljstvo i turizam'' ili ''Poslovni adresar'') može se preuzeti obrazac u PDF formatu. Na navedenim stranicama također se mogu dobiti i sve potrebne upute o samoj bazi podataka, te ostale informacije vezano uz ažuriranje i održavanje baze.

 

Za promjenu podataka potrebni su : korisničko ime i lozinka.

Nakon provjere podataka, dostavit ćemo Vam korisničko ime, pin i upute za ažuriranje sadržaja na Vašoj stranici.

 

 

 

   Prijava za sudjelovanje u emisiji Obrtnik i partner

Svi obrtnici koji imaju podmiren komorski doprinos imaju mogućnost sudjelovanja u emisiji „Obrtnik i partner“ u kojoj mogu predstaviti svoj obrt, svoje proizvode, novu proizvodnu liniju ili izvozni program. Sudjelovanje u emisiji je besplatno. Ukoliko želite sudjelovati u emisiji molimo da se prijavite u tajništvo Udruženja.

                                  

 

 

 

 Predsjednik, Mladen Županić

 

 

 

 

 

 

Izdaje: Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec – tel/fax: 049/550 979, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tiraž: 300 kom. Izlazi 3-4 puta godišnje. Dostavlja se poštom ili faksom svim članovima Udruženja.

Za izdavača: Mladen Županić – predsjednik Udruženja. Uređuje: Gordana Novosel – tajnica Udruženja.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner