OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Obvezna naplata plastičnih vrećica za nošenje

E-mail Ispis PDF

Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) započinje najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica od 1. siječnja 2019.

U prijelaznom periodu, Fond iduće godine planira provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.

Stoga je u cilju smanjenja potrošnje plastičnih vrećica za nošenje Pravilnikom određeno:

  • Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje (15 do 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.
  • Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

Pravilnikom se nadalje propisuje obveza proizvođača koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade, obvezu označavanja takve ambalažu GTIN oznakom, sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade, a upute Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu, obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu. Proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad, obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Oznake moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu i moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

Uočavamo da je ovom prilikom propuštena mogućnost  da se u sustav povratne naknade vrati plastična ambalaža za mlijeko i mliječne proizvode.

Izuzeće i obveze malog proizvođača:

Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od:

– 300 kg staklene ambalaže

– 100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom

– 50 kg metalne ambalaže

– 50 kg plastične ambalaže

– 50 kg drvene ambalaže

– 50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala.

Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od gore navedenih količina ambalažnog materijala, smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi plaćanja naknada ni obvezi označavanja ambalaže sukladno Pravilniku, osim ako stavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) - plaća povratnu naknadu.

Dostava podataka

Proizvođač podatke dostavlja Fondu tromjesečno do 10.-og u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu putem:

  • Obrasca AOIO (Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže)
  • Obrasca A03 (Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH)

Mali proizvođač, iako nije u obvezi plaćati naknadu gospodarenja, u obvezi je dostavljati podatke Fondu na obrascu AO10, najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ažurirano Ponedjeljak, 04 Prosinac 2017 11:04
 

Dodijeljeno 60 učeničkih stipendija

E-mail Ispis PDF

Župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar istaknuo je da je dodijeljeno 60 učeničkih stipendija (koja iznosi 400 kuna mjesečno), za što je u proračunu osigurano 480 tisuća kuna te je dodao da je dodijeljeno 20 stipendija u kategoriji nadarenih, 21 stipendija po socijalnom kriteriju i 19 stipendija za deficitarna zanimanja. „Ove godine osigurali smo u proračunu 1,3 milijuna kuna za učeničke i studentske stipendije, i treća smo županija u Hrvatskoj po visini iznosa kojeg izdvajamo za stipendiranje, a u narednom razdoblju cilj nam je da postanemo prvi  na toj listi. Dodao bih da Krapinsko-zagorska županija izdvaja 45 posto proračuna za obrazovanje, dok ostale županije prosječno izdvajaju 37 posto za obrazovanje. U ovom trenutku imamo odobreno 121, 7 milijuna projekata, od čega je 75 posto u obrazovanju. Cilj nam je bio u drugom mandatu poboljšanje uvjeta rada u školama. Svaku kunu koju danas uložimo u mlade, tri puta će se vratiti društvu“, rekao je župan Kolar.

Stipendistima i njihovim roditeljima obratio se i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko – zagorske županije Davor Pleško: „Želim zahvaliti Županiji što je posve pojednostavila postupak dobivanja stipendija za deficitarna zanimanja. U narednim godinama nit vodilja treba biti mogućnost zapošljavanja nakon završetka strukovne srednje škole. Roditelji bi trebali savjetovati svoju djecu da upisuju školu za ona zanimanja za koja mogu pronaći posao“, rekao je Pleško. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek. „Odgovorni ste prema sebi i prema svojim roditeljima i ako ispunite vlastita očekivanja, ispunili ste svrhu i cilj koje stipendije imaju. Na taj ćete način otvoriti vrata boljoj budućnosti“, rekao je gradonačelnik Hanžek. Stipendistima su stipendije uručili župan KZŽ Željko Kolar, njegov zamjenik Anđelko Ferek-Jambrek, predsjednik Obrtničke komore KZŽ Davor Pleško, gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek te njegova zamjenica Valentina Đurek.

Ažurirano Petak, 01 Prosinac 2017 14:56
 

Promjene poreznih propisa od 1. siječnja 2018.

E-mail Ispis PDF

S obzirom na velik interes javnosti u nastavku objavljujemo promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine, a posebno vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da 1. siječnja 2018. na snagu stupaju odredbe koje se odnose na:

1. omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima

2. povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna

3. primjenu obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna

DODATAK IV. POPIS STROJEVA I OPREME IZ ČLANKA 76. STAVKA 8. ZAKONA O PDV-u

1) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg čine:

a) POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi,

b) POGLAVLJE 85 – Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor.

2) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:

a) 8608 – Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi,

b) 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica,

c) 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda,

d) 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje,

e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Osnovni osobni odbitak može se uvećati za djecu i uzdržavane članove. Novom odredbom koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Poreznu karticu koja sadrži podatke bitne za utvrđivanje osobnog odbitka od 1. siječnja 2018., Porezna uprava moći će dostavljati poslodavcu  ili samom poreznom obvezniku  i elektroničkim putem (putem sustava ePorezna).

Porezna uprava moći će, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.

Pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak  50% tih izdataka biti će porezno priznati izdatak.

Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti koji se može oporezivati u paušalnom iznosu, moći će utvrđivati dohodak u paušalnom iznosu dok ne ostvare 300.000,00 kuna  godišnjeg primitaka.

ZAKON O POREZU NA DOBIT

Promjena načina utvrđivanja porezno priznatih rashoda prema kojoj će se porezna osnovica povećati za 50% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća. Prema navedenom, u odnosu na 2017. godinu, porezno nepriznati rashodi se povećavaju sa 30% na 50%.

Neprofitne osobe moći će utvrđivati osnovicu poreza na dobit u paušalnom iznosu ako ostvaruju prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti u visini do 300.000,00 kuna.

UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Što se tiče ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, s 1. siječnjem 2018. godine će biti u primjeni Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu.

ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

Članak 11. stavak 3. točke 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima stupa na snagu 1. siječnja 2018., a isti se odnosi na porez na cestovna motorna vozila (za motocikle i za lake četverocikle i četverocikle) koji se plaća prema snazi motora iskazanoj u kilovatima i godinama starosti vozila. Za detaljniju tablicu, molimo pogledati Zakon:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2321.html

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Prijedlog zakona je u zakonodavnoj proceduri te se očekuje do kraja 2017. godine usvajanje izmjena i dopuna Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.  Predlaže se usklađenje s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2016/2258 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (tzv. DAC5). Rok za implementaciju navedene direktive je 31. prosinca 2017.

Poreznoj upravi bi se osigurao pristup podacima koji se prikupljaju u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a koji se odnose na provođenje mjera dubinske analize stranke od strane financijskih institucija, informacije o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata i trustova (uspostava i pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika) s ciljem učinkovitije borbe protiv poreznih utaja i prijevara. Shodno navedenomu, Porezna uprava će imati mogućnost uspoređivanja s podacima koje dostavljaju izvještajne financijske institucije, a odnose se na stvarne korisnike posredničkih struktura (razni financijski aranžmani, udjeli u vlasništvu, udjeli u kapitalu).

PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Prijedlog zakona je u zakonodavnoj proceduri (predlaže se stupanje na snagu 1. siječnja 2018. godine), a istim se predlaže izmjena postupka promjene vlasništva rabljenih vozila na način da više nema ovjere ugovora kod javnog bilježnika, a cijeli postupak će se obavljati na jednom mjestu odnosno kod tijela nadležnog za registraciju motornih vozila. Na taj način postupak prijave, obračuna i naplate davanja na stjecanje rabljenih motornih vozila ubrzava se i pojednostavljuje, a troškovi se smanjuju. Porezni obveznik plaća upravnu pristojbu, a visina upravne pristojbe će se izračunavati prema starosti vozila i snazi motora.

Nadalje, 1. lipnja 2017. godine donesena je Uredba Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) kojom se u EU zakonodavstvo uvodi tzv. Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP, tj Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ili novi sustav mjerenja emisija CO2, budući da je utvrđeno da „informacije o potrošnji goriva i emisijama CO2 koje su dobivene ispitivanjem vozila u skladu s NEDC-om (tj. New European Driving Cycle) više nisu zadovoljavajuće i više ne prikazuju stvarne emisije“. To znači da je stari NEDC sustav, koji se u bitnome zasnivao na laboratorijskim mjerenjima, zamijenjen novim homologacijskim postupkom, odnosno WLTP-om čija primjena daje preciznije i vjerodostojnije podatke o emisijama CO2. S tim u vezi, djelomična primjena WLTP-a je stupila na snagu 1. rujna ove godine, dok se puna primjena očekuje 1. siječnja 2019. godine.

 

Održana 3. sjednica Odbora za sajmove OKKZŽ

E-mail Ispis PDF

29.11.2017. = Održana je 3. sjednica Odbora za sajmove OKKZŽ na kojoj je usvojen zapisnik sa 2. sjednice te je usvojen Program Odbora za 2018. godinu. Predstavnik UO Zlatara Neven Krušelj iznio je prijedlog koji su svi članovi prihvatili a temeljem kojeg se upućuje na usvajanje Upravnom odboru OKKZŽ, zamolbu da se u izložbenoj vitrini OKKZŽ omogući izlaganje cca 3 keramička proizvoda učenika SŠ Bedekovčina koji se školuju za zanimanje proizvođač keramike, a koje je deficitarno obrtničko zanimanje kojem prijeti izumiranje. Članovi su upoznati sa svim međunarodnim i nacionalnim sajmovima na kojima su se prezentirali članovi OKKZŽ uz sufinanciranje HOK-a i OKKZŽ u 2017. godini, te je dana podrška nastavku ovog načina promocije članstva i u 2018. godini. Članovi Odbora su također upoznati s aktivnostima OKKZŽ koje su bile sufinancirane u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna doznačene od strane Krapinsko-zagorske županije, zahvaljujući kojima su mogle uspješno biti i odrađene mnogobrojne prezentacije i promocije članstva OKKZŽ.

 

Održana 3. sjednica Ceha graditeljstva OKKZŽ

E-mail Ispis PDF

23.11.2017. = Održana 3. sjednica Ceha graditeljstva OKKZŽ na kojoj je usvojen zapisnik sa 2. sjednice te je usvojen Programa rada Ceha za 2018. godinu. Ovom prigodom predsjednik Ceha Miro Čaržavec dao je detaljan osvrt na zaključke 3. Susreta graditelja HOK-e, te je posebno skrenuo pažnju na slabi odaziv ovom strukovnom događanju na kojem nitko osim njega iz Krapinsko-zagorske županije nije bio prisutan.

Nastavno navedenom apelirao je na veće sudjelovanje u aktivnostima svih članova Ceha kao i svih obrtnika građevinske djelatnosti pri Cehovima pripadajućih Udruženja obrtnika OKKZŽ.

Prisutni su upoznati sa Projektom prezentacija deficitarnih obrtničkih i ostalih srednjoškolskih programa, koje OKKZŽ provodi s partnerima od 2006. godine, a pri kojima se svake godine roditeljima i učenicima 8. razreda OŠ KZŽ posebna pozornost skreće na potrebu tržišta rada za  trogodišnja zanimanja specifična u graditeljstvu.

Ujedno su ove godine ciljano predstavljeni promo filmovi o deficitarnim zanimanjima u metaloprerađivačkoj industriji i građevinarstvu na području naše županije.

Sukladno navedenom OKKZŽ niz godina inzistira da se trogodišnja zanimanja vezana uz graditeljsku djelatnost obavezno nalaze na listi zanimanja koja se u partnerstvu definira i ispred KZŽ prosljeđuje kao preporuka gradovima i JLS  za stipendiranje.

Na partnerskim sastancima OKKZŽ svakom prigodom ističe krucijalnost problematike zapošljavanja kompetentnog kadra upravo u graditeljskoj djelatnosti.

Tajnica je ovom prigodom skrenula pažnju i na web stranicu OKKZŽ www.okkzz.hr, na kojoj se pod lijevim izbornikom, redovno vode aktivni linkovi svih zakona i propisa objavljenih u Narodnim novinama a među kojima su i oni vezani za graditeljsku djelatnost.

Prisutni su po inicijativi predsjednika Mire Čaržavca iskazali interes za posjet nekom strukovnom međunarodnom sajmu kao što su BAU ili BAUMA u Münchenu i sl.

Zaključno, temeljem odlične i uspješne suradnje obrtnika  ugostiteljske, frizerske i cvjećarske djelatnosti članova naše komore sa članovima OOZ Šmarje pri Jelšah, Ceh graditeljstva je uputio prijedlog da se u aktivnosti OKKZŽ za 2018. godinu uvrsti organizacija zajedničkog susreta obrtnika graditeljske djelatnosti OKKZŽ i OOZ Šmarje pri Jelšah.

Ažurirano Četvrtak, 30 Studeni 2017 14:13
 


Stranica 2 od 283

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 72 i Članova: 1